Ekspert


Filip Grzegorczyk

Filip Grzegorczyk

Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Śląsk ma szanse stać się przykładem sprawiedliwej transformacji regionu górniczego w nowoczesny region przemysłowo-usługowy. Pozycja wyjściowa województwa śląskiego jest przy tym relatywnie dobra. W roku 2016 jego PKB per capita, wyrażony w parytecie siły nabywczej, sięgał ponad 70% średniej dla Unii Europejskiej.

Scenariusz sprawiedliwej transformacji zakłada restrukturyzację tradycyjnych branż stanowiących niegdyś rdzeń lokalnej gospodarki, a z drugiej budowę nowych przewag konkurencyjnych dzięki skutecznie zaplanowanej polityce inwestycyjnej, społecznej, transportowej i środowiskowej.

Istotnym warunkiem transformacji jest mądra modernizacja sektora energetycznego. Inwestycje TAURONA są istotnym elementem modernizacji polskiego sektora energetycznego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Grupa TAURON realizuje przedsięwzięcia bezpośrednio i pośrednio związane z Programem dla Śląska o wartości ponad 6,3 mld zł, a najważniejszą inwestycją jest blok o mocy 910 MW w Jaworznie.

Nowy blok, mogący dostarczyć energię dla 2,5 mln gospodarstw domowych, będzie odznaczał się wysoką sprawnością i najlepszymi dostępnymi na świecie technologiami. Dzięki temu w porównaniu z amortyzowanymi jednostkami o mocy 120 MW, jaworznicki gigant obniży emisje pyłów i NOx i SOx nawet o 94%, a CO2 o ok. 30%.