Program dla Śląska to projekt, który od 2 lat realnie zmienia region.

Autor:     02/12/2019

Rozmowa z prof. dr hab. Barbarą Piontek – współautorką Programu dla Śląska, ekspertem, ekonomistą, członkiem Komitetu Sterującego “Program dla Śląska” przy Wojewodzie Śląskim oraz Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, profesorem Akademii WSB i członkiem Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

Dlaczego Program dla Śląska jest tak ważnym projektem? 

Program dla Śląska jest rdzeniem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Śląsk jest ważny dlatego, że to jest to region kluczowy dla rozwoju całej Polski. Od kilku lat różne projekty były realizowane wybiórczo, bez myśli strategicznej. Od 2017 roku mamy Program, który łączy najważniejsze wyzwania stojące przed Śląskiem, a z drugiej strony ma charakter otwarty, co oznacza, że można do niego dodawać kolejne projekty. Dziś w realizacji jest ponad połowa z 84 głównych przedsięwzięć, a zaangażowanie finansowe osiągnęło poziom ponad 77% łącznej kwoty przeznaczonej na wszystkie projekty. Chciałabym podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że dostrzegł niewykorzystany potencjał Śląska, że postawił na ten region. Dla nas to ważne, że droga rozwoju Polski przechodzi przez Śląsk.

Co jest celem programu i jakie obszary regionalnej gospodarki obejmuje Program dla Śląska?

Głównym zadaniem Programu jest doprowadzenie w perspektywie długoterminowej do zmiany profilu gospodarczego regionu poprzez rozwój nowoczesnych, wysokoproduktywnych i zaawansowanych technologicznie branż. Program obejmuje 6 głównych obszarów, takich jak: innowacje i przedsiębiorczość, kapitał ludzki, walka ze smogiem, infrastruktura transportowa, energetyka oraz rozwój miast z obszarów transgranicznych. To zarówno realizowane projekty na drogach krajowych województwa śląskiego, dofinansowanie śląskich uczelni publicznych, jak również środki przeznaczone na poprawę jakości powietrza. Wachlarz inwestycji jest więc szeroki, ale dzięki temu możemy mówić o kompleksowym pakiecie i spójnej strategii dla realnej poprawy gospodarki regionu i życia mieszkańców.

Czy te wszystkie projekty byłyby realizowane gdyby nie Program dla Śląska?

Pewnie niektóre z nich byłyby realizowane, ale Program dla Śląska nadał tempa i wskazał kierunek. Program dla Śląska to nie jest dokument, a spójne podejście do śląskiej gospodarki i wyzwań związanych z przyszłością. W portfelu są zarówno ogromne przedsięwzięcia, jak również te, które ułatwiają na co dzień funkcjonowanie mieszkańcom Śląska. Dzięki otwartej architekturze, o której wspomniałam, jest możliwość dołączania przedsięwzięć, na które czekają mieszkańcy regionu.

Jaką rolę z Programie dla Śląska pełni Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna?

Zdefiniowałam funkcję KSSE jako Regionalnego Operatora Aktywizacji Gospodarczej. Ma to swoje uzasadnienie ekonomiczne, a także zapewniające sprawność i efektywność. Funkcja ta polega na identyfikacji potrzeb, koordynacji i projekcji wszystkich działań, które są kluczowe dla uruchamiania procesów prorozwojowych, pro-wzrostowych, w tym inwestycyjnych w regionie. Należą do nich: identyfikacja terenów możliwych do zagosodarowania, zapewnienie i modernizacja infrastruktury, zapewnienie najwyższej jakości obsługi inwestorów przez samorządy, a także współpraca z instytucjami wsparcia biznesu, czy koordynacja współpracy z instytucjami publicznymi takimi jak m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu, KUKE S.A., Zagraniczne Biura Handlowe, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, czy Polski Fundusz Rozwoju.

Jakie cele są do zrealizowania na najbliższe lata przez Katowicką SSE?

Z pewnością kontynuacja podjętych inicjatyw i zadań. Kładziemy nacisk na wypracowanie z samorządami wspólnych standardów obsługi inwestorów, dotarcie z informacją o możliwościach inwestycyjnych do każdego przedsiębiorcy, budowanie wspólnego języka korzyści w ujęciu podmiotowym: biznes – samorząd – instytucje edukacyjne – instytucje publiczne – otoczenie biznesu – KSSE, a także w ujęciu przedmiotowym: kompleksowe przygotowywanie terenów inwestycyjnych, budowanie infrastruktury, w tym hal produkcyjnych i zbliżenie się do standardów europejskich w tym zakresie. Na rynku niemieckim dostępne jest aż 65 mln metrów kwadratowych powierzchni hal, podczas gdy w Polsce mamy zaledwie ok. 12 mln metrów kwadratowych, w tym często są to hale jeszcze po starym systemie socjalistycznym, a więc już stare i zniszczone, nieefektywne energetycznie. Naszym priorytetem jest również wskazanie rynków i branż o charakterze strategicznym i opracowanie metod dotarcia z ofertą inwestycyjną do jeszcze szerszej grupy przedsiębiorców w kraju i za granicą (m.in. poprzez misje gospodarcze, czy road show), a także rewizja terenów i ich podział z przypisaniem potencjału.

A jakie wyzwania stoją przed Programem dla Śląska?

Wyzwań jest wiele. Naszym podstawowym celem jest zapewnienie sprawności i efektywności w poszczególnych obszarach rozwojowych. To niezwykle trudne i mozolne, niemniej skalowalność jest kluczowa. Niezwykle cenne są tutaj kompetencje ludzkie, w tym priorytetowe pozycjonowanie zadań przez spółki odpowiedzialne za ich wdrażanie. Musimy pamiętać, że zgodnie z zasadą logiczną “a posse ad esse non estillatio” tj. „od możliwości do bytu nie ma przenoszenia”. A mówiąc wprost: „samo się nie zrobi”. Mam świadomość, że wiele z zadań wymaga też dalszych nakładów, także finansowych, organizacyjnych i zarządczych. Oczywiście nadal potrzebna jest ogromna praca w obszarze budowania świadomości społecznej: czym jest Program dla Śląska i co daje mieszkańcom województwa śląskiego, jak zmienia ich życie na lepsze. I chociaż brzmi to nieco kolokwialnie, to jako współautor Programu dla Śląska chcę, aby był to nie tylko dokument, co żywe działanie, pokazujące sprawne państwo, które wpływa i buduje jakość życia. Temu celowi przyświecała też inicjatywa utworzenia portalu poświęconego Programowi, który ma być źródłem informacji dla mieszkańców naszego Regionu, ma budować tożsamość i demokrację. Bo niestety dzisiaj demokracja przypomina trochę posiadanie lodówki, którą włączamy raz na 4/5 lat. Tymczasem dobrze wiemy, że lodówka ma wiele funkcji. Podobnie jest z demokracja. Portal ma za zadanie uświadamianie nam – Mieszkańcom, że nic się nie dzieje przypadkiem, a instytucja Państwa nie jest instytucją, która “mnie nie dotyczy”, ale jest autentycznym kreatorem i generatorem procesów wzrostu i rozwoju. Ta idea przyświecała mi także, lokując Program przy Wojewodzie Śląskim, który jest przedstawicielem Rządu w terenie.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o