Program i cele

Program dla Śląska jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Śląsk jest uznany w SOR za jeden z kluczowych obszarów interwencji z poziomu krajowego, zmagający się z trudnościami adaptacyjnymi i restrukturyzacyjnymi. Jest to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów w Polsce, jednak ostatnio odnotowuje osłabienie tempa wzrostu i obniżenie jakości życia mieszkańców. Przeciwdziałać tym zjawiskom ma ogłoszony 21 grudnia 2017 r. Program dla Śląska.

Punktem wyjścia do wypracowania celów, działań i identyfikacji najważniejszych przedsięwzięć rozwojowych w Programie było przygotowane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach Porozumienie na rzecz Zintegrowanej Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego, zawierające szereg oddolnie zaproponowanych projektów rozwojowych wynikających ze specyfiki regionalnej. Przedmiotem Porozumienia są projekty i rekomendacje, które obejmują obszary takie jak m.in. rewitalizacja, reindustrializacja czy metropolizacja. Część z projektów znalazła odzwierciedlenie w zapisach Programu jako projekty przewidziane do realizacji, a pozostałe – z uwagi na niewystarczający poziom przygotowania – zostaną objęte wsparciem w postaci przedsięwzięcia pn. Mapa drogowa wdrażania projektów z Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa Śląskiego.

Program dla Śląska zawiera zintegrowany zestaw działań inwestycyjnych i miękkich. Jest to pierwszy program w polityce regionalnej Rządu, który stanowi jednocześnie narzędzie koordynujące krajowe i europejskie źródła finansowania rozproszone w wielu programach i instytucjach, pochodzące m.in. z krajowych programów operacyjnych i środków budżetu państwa.

Program dla Śląska ma charakter otwarty, co oznacza, że stale poszukiwane są nowe przedsięwzięcia, które można włączyć. W chwili ogłoszenia Program zawierał 73 przedsięwzięcia o łącznej wartości ok. 42 mld zł. Dotychczas zidentyfikowano jednak czternaście nowych przedsięwzięć o szacowanej wartości ok. 13 mld zł, dzięki czemu łączna wartość Programu wzrosła do 55 mld zł. Ponadto Program oferuje wpisujące się w jego cele działania realizowane w ramach ogólnokrajowego wsparcia, z których z racji na strukturę wsparcia i beneficjentów korzystają podmioty z województwa śląskiego. Jest to kwota rzędu ok. 5 mld zł.

 

Cele programu

Program dla Śląska ma na celu doprowadzenie w perspektywie długoterminowej do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Program podzielony został na 6 celów wraz z działaniami, za których realizację odpowiadają poszczególne instytucje.

 

Cel w ramach programu dla Śląska Cel w ramach programu dla Śląska Główne instytucje odpowiedzialne za realizacje przedsięwzięć
Cel 1: Wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie 2 067 mln zł
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Polski Fundusz Rozwoju
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Cel 2: Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu 934 mln zł
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Cel 3: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego 13 723 mln zł
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Cel 4: Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej 21 781 mld zł
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Cel 5: Wykorzystanie potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce 11 779 mln zł
 • Spółki energetyczne
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Cel 6: Poprawa warunków rozwojowych miast województwa śląskiego 4 997 mln zł
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

Strony: 1 2

Popularne artykuły