Regulamin

Postanowienia ogólne
Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000106403, NIP: 9541300712, REGON: 273073527.

Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce i poza jej granicami.

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do logotypów przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność spółki KSSE lub podmiotów współpracujących, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki KSSE użytkownik strony nie może:
1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Treść strony
Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o przebiegu realizacji Programu dla Śląska. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Programie dla Śląska proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami spółki KSSE.

Odpowiedzialność
Spółka KSSE ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony.

Udostępnione informacje
Udostępnienie informacji lub materiałów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

Ochrona danych
Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane spółce KSSE za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem spółce KSSE jakichkolwiek danych.

Kontakt
ksse@ksse.com.pl

Pozostałe postanowienia
Spółka KSSE zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej.
Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

Popularne artykuły